Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur in Waterland

D66 wil terughoudend zijn als het gaat om gemeentelijke bemoeienis. D66 staat voor maatwerk, eigen initiatief van bewoners en een faciliterende, op duurzaamheid gerichte overheid. Als mensen zichzelf kunnen redden, kan voorkomen worden dat de overheid moet optreden.

Financien en Economie

De gemeente Waterland ondervindt, net als alle andere gemeenten, de gevolgen van het slechte economische klimaat. De rijksoverheid verlaagt de uitkeringen aan het gemeente fonds en legt tegelijkertijd extra taken aan de gemeente op. Dit vergt een slagvaardig financieel beleid.

Jeugd en Onderwijs

Onderwijs leidt mensen op tot volwaardige, zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Het biedt kansen en mogelijkheden naar vermogen en wensen. Onderwijs voorkomt maatschappelijke uitval en bevordert omgang met en kennis over andere culturen en milieus. Onderwijs dient breed opgezet en niet alleen gericht op economische doeleinden.

Zorg en Welzijn

Wat de zorg betreft zal de nieuwe gemeenteraadsperiode gekenmerkt worden door de overgang van veel taken naar de gemeente. Een nieuwe wet is nog niet vastgesteld en zodoende is er nog geen financieel kader. Bij het schrijven van dit document is geen duidelijkheid welke taken naar de gemeente gaan. D66 staat voor zorg die aanvullend is op wat mensen en organisaties zelf tot stand brengen. Ondersteuning, daar waar mensen zelf niet in hun behoeften kunnen voorzien vanwege hun leeftijd, een beperking, inkomen e.d.

De Kernen

De meeste kernen in de gemeente Waterland hebben een dorpsraad. D66 wil structureel overleg met alle kernen en dorpsraden. Alleen zo kan er een breed draagvlak ontstaan voor plannen in onze gemeente. Op basis van de gesprekken met bewoners van de verschillende kernen heeft D66 per kern een aantal speerpunten geformuleerd voor de komende jaren.

Recreatie en Toerisme

D66 vindt dat mensen moet kunnen genieten van dit prachtige landschap. Door op een juiste wijze te investeren in toerisme en recreatie in het gebied zal dit ten goede komen aan werkgelegenheid en het landschap.

Cultuur, Kunst en Sport

Sport, Kunst en Cultuur zijn essentieel voor de Waterlandse samenleving. Het dient als bron van creativiteit in de samenleving en draagt bij aan een onderlinge verbondenheid in Waterland.

Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen

Waterland bestaat uit een uniek veenweidegebied met 9 kernen. D66 vindt dat dit gebied zoveel mogelijk zijn karakteristieke kenmerken moet blijven behouden.

Verkeer en Bereikbaarheid

D66 geeft prioriteit aan de leefbaarheid in de woongebieden door het beperken van het autoverkeer in de kernen en wijken tot bestemmingsverkeer.

Veiligheid en Tolerantie

De zorg voor een veilige samenleving is een taak van de burger, maar ook een kerntaak van de overheid.